Polityka prywatności

WObit – sklep internetowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
oraz o technologiach opartych o korzystanie z danych

Wersja:                       1.1
Obowiązuje od:          1.02.2022

 1. Dane osobowe

Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego WObit („Polityka prywatności”) obowiązuje dla sklepu internetowego WObit wraz z Regulaminem tego sklepu. Polityka prywatności stanowi przy tym szczegółowe uzupełnienie ogólnej „Polityki prywatności i plików cookies Firmy WObit”, obowiązującej dla wszystkich stron w grupie domen i subdomen, których administratorem jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c. „Polityka prywatności i plików cookies Firmy WObit” dostępna jest pod adresem: https://wobit.com.pl/polityka-prywatnosci

 1. Administrator danych osobowychAdministrator danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego WObit to:
  Elżbieta Ober i Jacek Ober, prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WObit E.J. Ober” (P.P.H. WObit E.J. Ober s.c.) zarejestrowaną w CEIDG (organ rejestrowy: minister właściwy do spraw gospodarki (MRiT)), w miejscowości Dęborzyce (adres: Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy), o identyfikatorze NIP: 7831661475Administrator umożliwia kontakt na adres e‑mail wobit@wobit.com.pl oraz telefonicznie na nr (+48) 61 22 27 410, a we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych także na adres e‑mail iod@wobit.com.p
 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
  W ramach sklepu internetowego WObit administrator danych osobowych przetwarza te dane w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

   1. Zawarcie i wykonanie umowy
    Przetwarzanie danych osobowych wynikających z informacji zawartych w koszyku zakupowym oraz formularzach zamówieniowym i rejestracyjnym jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem takiej umowy.
    Stanowi to podstawę prawną przetwarzania tych danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
   2. Zgoda
    Jeśli w zakresie regulowanym przepisami prawa świadczenia usług drogą elektroniczną oraz komunikacji elektronicznej (w szczególności w ramach usług typu newsletter) na potrzeby kierowania informacji handlowej oraz marketingu bezpośredniego wymagana jest zgoda w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, wykorzystanie danych osobowych do realizacji tego rodzaju działań ma miejsce wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła odnośną zgodę. Stosuje się to odpowiednio do innych celów przetwarzania danych, na które wymaga bądź zbierana jest zgoda.Stanowi to podstawę prawną przetwarzania tych danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   3. Prawnie uzasadnione interesy

    • Przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w komunikacji pomiędzy oprogramowaniem użytkownika a stroną internetową sklepu WObit oraz obsługującymi ją serwerami, w tym informacji odnoszących się do nawiązywanych w tym zakresie połączeń oraz do korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, jest niezbędne do dostosowania, prezentacji i serwowania użytkownikowi dostępnych na tej stronie treści, w tym także na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego przez administratora danych osobowych, do analizy funkcjonowania tej strony, a ponadto do zapewnienia jej bezpieczeństwa w tym obszarze, w tym utrzymywania jej kopii zapasowych – zgodnie z wymogami i dobrymi praktykami z zakresu E-Commerce oraz technologii informacyjnej.
    • Przetwarzanie danych osobowych w zakresie zawieranych i wykonywanych umów, a także innych istotnych prawnie zdarzeń korzystania ze strony internetowej oraz oferty sklepu internetowego WObit, jest ponadto niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora danych osobowych.
    • Przetwarzanie danych osobowych zawartych w komunikacji kierowanej do sklepu internetowego WObit przez użytkowników, w tym w korespondencji e-mail oraz w zapytaniach z wykorzystaniem ewentualnie udostępnianych ku temu formularzy, jest ponadto niezbędne do prawidłowego prowadzenia takiej komunikacji i obsługi zapytań.

    Ww. cele przetwarzania tych danych stanowią prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią. Z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, niezbędność przetwarzania tych danych do takich celów stanowi zarazem podstawę prawną ich przetwarzania w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   4. Obowiązki prawne
    Przetwarzanie danych osobowych należących do szeregu kategorii jest ponadto niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
    Tyczy się to w szczególności ciążących na administratorze obowiązków z zakresu prawidłowego dokumentowania zdarzeń istotnych na gruncie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.
    Stanowi to podstawę prawną przetwarzania tych danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Podanie danych osobowych
  Podanie danych osobowych przetwarzanych do celów opisanych w pkt. b powyżej nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Ewentualną konsekwencją ich niepodania – w zależności od okoliczności, w tym np. zawieranej umowy, np. dokonywanego zamówienia – może być natomiast m. in. niemożność zawarcia bądź wykonania w ramach sklepu internetowego WObit umowy.
 4. Odbiorcy danych

  1. Kiedy to niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. b powyżej, przetwarzane dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom, względnie kategoriom odbiorców:
 5. Okres przechowywania danych
  Dane przechowywane są nie dłużej niż przez najdłuższy okres ich dopuszczalnego przechowywania, z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:

  • Dane przetwarzane do celów zawarcia i wykonania umowy przechowywane są nie dłużej niż do ustania niezbędności ich przechowywania do zawarcia i wykonania takiej umowy.
  • Dane przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody przechowywane są nie dłużej niż do ustania niezbędności ich przechowywania do realizacji celu objętego zgodą, a każdorazowo – nie dłużej niż do skutecznego wycofania udzielonej zgody.
  • Dane przetwarzane w oparciu o realizację prawnie uzasadnionych interesów przechowywane są nie dłużej niż do ustania niezbędności ich przechowywania do realizacji uzasadniającego ich przetwarzanie celu, a każdorazowo – nie dłużej niż do skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń okres ten wynika zasadniczo z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (okresy przedawnienia roszczeń). W pozostałych obszarach okres ten oparty będzie o względy determinujące niezbędność takiego ich przetwarzania (w zakresie analityki i bezpieczeństwa IT: typowo przez okres roku), nie wyłączając przechowywania ich bezterminowo.
  • Dane przetwarzane na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych przechowywane są nie dłużej niż przez okresy celowe dla prawidłowej realizacji tych obowiązków. Okresy te wynikają typowo bezpośrednio z odnośnych przepisów prawa (np. okresy przedawnienia należności podatkowych), w tym przepisów regulujących okresy obowiązkowego przechowywania dokumentacji oraz dopuszczalność kontroli przez właściwe organy.
 6. Pouczenie o przysługujących prawach
  1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje m. in. prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
  2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Wycofanie zgody:
   Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez tą osobę zgody, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Prawo do sprzeciwu:
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Administrator nie przewiduje wykorzystania danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich
  Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowej.
 1. Technologie oparte o korzystanie z danych
  1. Logi
   Zgodnie z przyjętymi dobrymi praktykami zarządzania serwerami wykorzystywanymi do serwowania stron internetowych, zapytania HTTP kierowane do serwera mogą być przechowywane i stanowić zasoby logów serwera WWW, identyfikowane m. in. poprzez adresy URL. W plikach logów serwera WWW mogą zostać zebrane w szczególności następujące informacje:

   • adres IP, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio adres IP komputera użytkownika),
   • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, o ile jest możliwa,
   • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
   • czas nadejścia zapytania,
   • pierwszy wiersz żądania HTTP,
   • kod odpowiedzi HTTP,
   • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

   Dane te zasadniczo nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony sklepu internetowego WObit. Może jednak być prowadzona okazjonalna bądź bieżąca analiza plików z logami w celu określenia m. in. które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

   Zebrane logi przechowywane są przez czas ich zdatności jako materiału pomocniczego służącego do administrowania stroną internetową sklepu internetowego WObit. Typowy okres retencji nie przekracza roku, ale może to być czas nieokreślony. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz infrastrukturą informatyczną, w ramach której sklep internetowy WObit funkcjonuje. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie powinny zawierać cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  2. Cookies i narzędzia informatyczne wykorzystujące podobne technologie
   Strona internetowa sklepu internetowego WObit używa tzw. cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na urządzeniu użytkownika, po zapisaniu w pamięci tego urządzenia przez oprogramowanie stosowane na nim do korzystania z tej strony (przeglądarkę internetową). W razie ponownego łączenia się ze stroną odczyt tych plików umożliwia stronie internetowej rozpoznanie urządzenia, z którego łączy się użytkownik, i pozwala na realizację dalszych związanych z tym funkcji.Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego i innych interakcji.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie sklepu internetowego WObit, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Mogą ponadto być wykorzystywane do celów marketingowych, będąc stosowane na potrzeby doboru i prezentacji ofert, reklam oraz innych treści tego rodzaju. Informacje o użytkownikach, które mogą zostać zapisane w plikach cookies, przetwarzane są także z wykorzystaniem dalszych narzędzi, w tym narzędzi dostawców będących podmiotami trzecimi, jak np. Google Analytics, rejestrujących zachowania użytkownika na stronie.Na stronie internetowej sklepu internetowego WObit mogą być wykorzystywane m. in. następujące rodzaje plików cookies:

   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapis i odczyt wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   • Google Signals. Informacje Google obejmują lokalizację użytkownika, jego historię wyszukiwania, historię w YouTube i dane z witryn partnerów Google. Służą one do tworzenia zbiorczych, anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników na różnych urządzeniach. Użytkownicy mają dostęp do tych danych (oraz możliwość ich usuwania) na stronie Moja aktywność

   Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcje zarządzania plikami cookies dostępne są m. in. na stronie http://www.allaboutcookies.org

  3. Dalsze informacje o wybranych narzędziach
 • W ramach sklepu internetowego WObit wykorzystywane są rozwiązania stosowane przez zewnętrznego dostawcę: Google Ireland Limited – w tym narzędzie Google Analytics, działające m.in. w oparciu o pliki cookies i skonfigurowane w sposób przeciwdziałający transmisji danych umożliwiających identyfikację użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy, oraz usługa Google Ads. Informacje o tych narzędziach i przetwarzaniu przez ich dostawcę danych osobowych znajdują się tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 • W ramach sklepu internetowego WObit wykorzystywane są rozwiązania zapewniane przez zewnętrznego dostawcę: SAMITO S.A. Informacje o rozwiązaniach tego dostawcy dostępne są tutaj:

https://samito.co/functionality

 • W ramach sklepu internetowego WObit użytkownikom mogą być udostępniane tzw. wtyczki serwisów społecznościowych. W razie użycia wtyczki, przeglądarka internetowa użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego. Dostawca wtyczki otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa wyświetliła stronę, na której wtyczka została udostępniona. Nie zależy to od posiadania przez użytkownika konta u tego dostawcy czy od innej formy korzystania z jego usług. Informacja przesłana przez przeglądarkę internetową użytkownika może zostać zapisana na serwerze dostawcy. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może przy tym znajdować się poza EOG (np. w USA). Cel i zakres zbierania informacji o użytkownikach przez dostawców wtyczek, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania w ramach serwisu społecznościowego oraz związane z tym prawa użytkowników i zasady ochrony typowo udostępniane są w zasobach tych serwisów, takich jak polityki prywatności. Chcąc zapobiec przekazaniu informacji należy nie korzystać z wtyczki.

– Wtyczka Facebook

Dostawcą wtyczki Facebook jest Facebook Ireland Limited (Irlandia). Zasób informacji o wtyczkach Facebook, ich wyglądzie i funkcjonalności znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins; dokument polityki prywatności udostępniany jest tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.

– Wtyczka LinkedIn

Dostawcą wtyczki LinkedIn jest LinkedIn Corporation (USA). Zasób informacji o wtyczkach LinkedIn, ich wyglądzie i funkcjonalności znajduje się tutaj: https://developer.linkedin.com/product-catalog/plugins; dokument polityki prywatności udostępniany jest tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

– Wtyczka Twitter

Dostawcą wtyczki Twitter jest Twitter Inc. (USA). Zasób informacji o wtyczkach Twitter, ich wyglądzie i funkcjonalności znajduje się tutaj: https://help.twitter.com/en/using-twitter/add-twitter-share-button; dokument polityki prywatności udostępniany jest tutaj: https://twitter.com/privacy.

– YouTube

Dostawcą wtyczki YouTube jest Google Ireland Limited (Irlandia). Wtyczka używa platformy Audio/wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC (USA). Zintegrowany odtwarzacz audio/wideo YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube w celu przesłania i odtworzenia pliku audio lub wideo. Dane o tym przesyłane są do serwisu YouTube. Zasób informacji o wtyczce YouTube znajduje się tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 1. Odnośniki do innych stron

Strona internetowa sklepu WObit może zawierać odnośniki do innych zasobów sieci Internet. Odpowiedzialność za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach ponoszą inne, właściwe dla tych zasobów podmioty. Po przejściu do innych zasobów sieci Internet zdecydowanie rekomendowane jest zapoznanie się z przyjętymi dla nich politykami prywatności i innymi odpowiednimi informacjami tego rodzaju. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego WObit i jego strony internetowej.

 1. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, niniejszy dokument zostaje odpowiednio zmodyfikowany, a Polityka prywatności w brzmieniu wiążącym z uwzględnieniem dokonywanej zmiany zostaje udostępniona użytkownikom.