Regulamin sklepu

WObit – sklep internetowy

Wersja:                       1.1
Obowiązuje od:          1.04.2023

 1. DEFINICJE
  1. DZIEŃ ROBOCZY
  2. KLIENT
  3. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  4. REGULAMIN
  5. SERWIS
  6. SKLEP
  7. UMOWA
  8. URZĄDZENIE
  9. USŁUGI
  10. USŁUGODAWCA
  11. UŻYTKOWNIK
 2. REGULAMIN
  1. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
  2. ZNACZENIE REGULAMINU
  3. DOSTĘP DO REGULAMINU
 3. PRYWATNOŚĆ
  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  2. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE
  3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  4. ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI
 4. UMOWA
  1. PREZENTACJA TOWARÓW I USŁUG
  2. ZAWARCIE UMOWY
  3. UZGODNIENIA INDYWIDUALNE
  4. WYKONANIE UMOWY
 5. USŁUGI
  1. KONTO
  2. NEWSLETTER
  3. DALSZE USŁUGI
  4. OGÓLNE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USŁUG
  5. ROZWIĄZANIE UMÓW
 6. REKLAMACJE, WADY, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA, ODSTĄPIENIA I ZWROTY
  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
  3. GWARANCJE I USŁUGI POSPRZEDAŻOWE
  4. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  5. WYJĄTKI – WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  6. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7. ZWROT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
 7. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 8. SIŁA WYŻSZA
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  2. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

 1. DEFINICJE
  Wskazane poniżej określenia otrzymują następujące znaczenie:
 1. DZIEŃ ROBOCZY
  „DZIEŃ ROBOCZY”: każdy jeden dzień tygodnia za wyjątkiem sobót oraz niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 1. KLIENT
  „KLIENT”: będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna będąca zarazem UŻYTKOWNIKIEM (albo, odpowiednio, będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna, osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności przez UŻYTKOWNIKA), zawierająca UMOWĘ z USŁUGODAWCĄ korzystając ze SKLEPU.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  „POLITYKA PRYWATNOŚCI”: odrębny dokument przekazujący UŻYTKOWNIKOM, w tym KLIENTOM, informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z określonych rozwiązań technologii informacyjnej, udostępniany przez USŁUGODAWCĘ pod adresem https://www.wobit.com.pl/sklep/prywatnosc.
 1. REGULAMIN
  „REGULAMIN”: niniejszy dokument, udostępniany przez USŁUGODAWCĘ pod adresem https://www.wobit.com.pl/sklep/regulamin.
 2. SERWIS
  „SERWIS”: strona internetowa w domenie https://www.wobit.com.pl/sklep, za pomocą której USŁUGODAWCA prowadzi SKLEP.
 3. SKLEP
  „SKLEP”: sklep internetowy „WObit – sklep internetowy” prowadzony w ramach działalności przedsiębiorstwa USŁUGODAWCY, dostępny w SERWISIE, umożliwiający zawieranie UMÓW z USŁUGODAWCĄ i świadczenie przez niego USŁUG.
 1. UMOWA
  „UMOWA”: umowa sprzedaży bądź inna umowa, której przedmiotem jest dokonanie przez USŁUGODAWCĘ na rzecz KLIENTA świadczenia dotyczącego towarów i usług prezentowanych w ramach SKLEPU.
 1. URZĄDZENIE
  „URZĄDZENIE”: posiadające łączność z siecią Internet urządzenie końcowe umożliwiające UŻYTKOWNIKOWI dostęp do oraz korzystanie z SERWISU i SKLEPU w sposób określony w REGULAMINIE (w tym: komputer stacjonarny bądź urządzenie przenośne takie jak laptop, tablet czy smartphone).
 1. USŁUGI
  „USŁUGI”: wszelkie usługi świadczone przez USŁUGODAWCĘ na rzecz UŻYTKOWNIKA drogą elektroniczną, wymienione i opisane w REGULAMINIE.
 1. USŁUGODAWCA
  „USŁUGODAWCA”: posługujący się REGULAMINEM przedsiębiorcy: Elżbieta Ober i Jacek Ober, prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WObit E.J. Ober” (P.P.H. WObit E.J. Ober s.c.) zarejestrowaną w CEIDG (organ rejestrowy: minister właściwy do spraw gospodarki (MRiT)), w miejscowości Dęborzyce (adres: Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy), o identyfikatorze NIP: 7831661475.
 1. UŻYTKOWNIK
  „UŻYTKOWNIK”: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z SERWISU.

B REGULAMIN

  1. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Niniejszy regulamin obowiązuje dla SKLEPU, tj. sklepu internetowego „WObit – sklep internetowy” – https://www.wobit.com.pl/sklep.

Akceptacja REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKA jest warunkiem korzystania ze SKLEPU. UŻYTKOWNICY korzystający z USŁUG oraz zawierający UMOWY w ramach SKLEPU zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU. Odnosi się to odpowiednio do nie będących UŻYTKOWNIKAMI KLIENTÓW dokonujących takich czynności przez UŻYTKOWNIKA.
Postanowienia REGULAMINU nie mogą zostać wyłączone w danym stosunku prawnym bez wyraźnej zgody USŁUGODAWCY wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej. Nie obowiązują ogólne warunki, regulaminy, wzory umów lub jakiekolwiek inne wzorce umowne KLIENTA.

 1. ZNACZENIE REGULAMINU

REGULAMIN określa warunki korzystania ze SKLEPU. REGULAMIN ustala w szczególności zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania UMÓW.

REGULAMIN określa przy tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach SKLEPU. REGULAMIN określa w szczególności rodzaje i zakres takich usług, warunki ich świadczenia, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z SERWISEM i SKLEPEM, warunki dostarczania treści, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. DOSTĘP DO REGULAMINU

REGULAMIN udostępniany jest UŻYTKOWNIKOWI nieodpłatnie do swobodnego dostępu za pomocą sieci Internet. REGULAMIN pozostaje w każdym czasie dostępny pod adresem https://www.wobit.com.pl/sklep/regulamin. REGULAMIN można z tego zasobu pozyskać, utrwalić i odtwarzać w dowolnej formie, w tym przez wydruk bądź zapis. W tym celu REGULAMIN można także pobrać w postaci pliku PDF udostępnionego pod adresem https://www.wobit.com.pl/sklep/regulamin.pdf

C PRYWATNOŚĆ

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z funkcjonowaniem SERWISU USŁUGODAWCA oraz inne podmioty mogą przetwarzać dane osobowe, w tym dane UŻYTKOWNIKA.
 2. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE
  W związku z funkcjonowaniem SERWISU USŁUGODAWCA oraz inne podmioty mogą ponadto korzystać z określonych rozwiązań technologii informacyjnej. Na skutek wykorzystania takich rozwiązań w URZĄDZENIU mogą być zapisywane, przechowywane i odczytywane określone informacje. Przykładem takich rozwiązań są np. pliki „cookie”.
 3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz korzystaniu z tego rodzaju rozwiązań zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI. POLITYKA PRYWATNOŚCI dostępna jest pod adresem: https://www.wobit.com.pl/sklep/prywatnosc.
 4. ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI
  Akceptując REGULAMIN UŻYTKOWNIK potwierdza zapoznanie się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

D UMOWA

 1. PREZENTACJA TOWARÓW I USŁUG
  1. W ramach SKLEPU mogą być prezentowane określone towary lub usługi USŁUGODAWCY. Prezentacji towarów i usług w SKLEPIE może towarzyszyć prezentacja dalszych parametrów i warunków, na jakich mogłaby zostać zawarta dotycząca tych towarów lub usług UMOWA. Taka prezentacja nie stanowi jednak składanej UŻYTKOWNIKOWI przez USŁUGODAWCĘ oferty zawarcia UMOWY. Taka prezentacja stanowi wyłącznie informację o możliwości złożenia USŁUGODAWCY przez UŻYTKOWNIKA oferty zawarcia takiej UMOWY.
  2. Dlatego do zawarcia UMOWY nie wystarczy oświadczenie UŻYTKOWNIKA o chęci zawarcia UMOWY złożone USŁUGODAWCY. Z tego względu UMOWA nie zostaje zawarta np. już z momentem złożenia przez UŻYTKOWNIKA zamówienia. Do zawarcia UMOWY w ramach SKLEPU konieczne są dalsze czynności. Te czynności i sposób zawarcia UMOWY zostały szczegółowo opisane w pkt. D.2 poniżej.
  3. Zapoznanie się przez UŻYTKOWNIKA z prezentacją towarów lub usług wymaga posłużenia się przez UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIEM. USŁUGODAWCA dokłada starań w celu zapewnienia dostępu do SKLEPU za pomocą szerokiego zakresu urządzeń i aktualnych wersji standardowo używanego w nich oprogramowania – w szczególności powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych w standardowej konfiguracji. USŁUGODAWCA nie gwarantuje jednak poprawnego dostępu do SKLEPU za pomocą każdego URZĄDZENIA każdego UŻYTKOWNIKA.
 2. ZAWARCIE UMOWY
  Zawieranie UMOWY w ramach SKLEPU odbywa się z wykorzystaniem następującego procesu składania zamówień:
 1. ZAMÓWIENIE

i. WYBORY UŻYTKOWNIKA
W ramach SKLEPU możliwy jest wybór przez UŻYTKOWNIKA określonych towarów lub usług prezentowanych przez USŁUGODAWCĘ. Dla poszczególnych towarów lub usług możliwy jest także wybór dalszych warunków i parametrów – takich jak ilość, sposób i koszt wysyłki czy sposób zapłaty.

ii. KOSZYK UŻYTKOWNIKA
Wybór takich towarów lub usług oraz dotyczących ich warunków i parametrów przez UŻYTKOWNIKA następuje za pomocą udostępnionego w SKLEPIE formularza. Formularz ten reprezentuje koszyk UŻYTKOWNIKA. Formularz ten może wymagać podania przez UŻYTKOWNIKA wskazanych danych, takich jak np. dane do wysyłki. Od treści tych danych mogą zależeć dalsze określone warunki i parametry, takie jak np. koszt wysyłki obliczany dla wskazanych ilości. Na tej zasadzie następuje także wyszczególnienie obliczonych dla zamówienia cen i innych należności. W ten sposób UŻYTKOWNIK uzyskuje czytelną informację o łącznej cenie i innych należnościach, do poniesienia których zobowiązałby się zawierając UMOWĘ.

iii. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Po wybraniu towarów lub usług, wprowadzeniu wskazanych danych oraz określeniu warunków i parametrów UŻYTKOWNIK może dokonać zamówienia poprzez aktywowanie funkcji formularza oznaczonej tekstem „Złożenie oferty zakupu z obowiązkiem zapłaty”, „Wiążące zamówienie” lub innym, równoważnym oznaczeniem. Warunkiem skutecznego aktywowania tej funkcji jest potwierdzenie przez UŻYTKOWNIKA akceptacji REGULAMINU oraz zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

b. OFERTA

 1. ZŁOŻENIE OFERTY
  Po skutecznym aktywowaniu funkcji określonej powyżej w pkt. D.2.a.iii (ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA) przez UŻYTKOWNIKA zawarte na formularzu dane przekazywane są USŁUGODAWCY za pomocą SKLEPU. Stanowi to złożenie USŁUGODAWCY przez UŻYTKOWNIKA wiążącej UŻYTKOWNIKA oferty zawarcia umowy.

Składając ofertę UŻYTKOWNIK oświadcza, że jest uprawniony do złożenia oferty, oraz że podane przez niego na formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym, jak również że ich podanie, takie ich wykorzystanie oraz złożenie oferty zgodnie z najlepszą wiedzą UŻYTKOWNIKA nie narusza niniejszego REGULAMINU oraz praw osób trzecich.

ii. TREŚĆ OFERTY

Treścią złożonej w ten sposób oferty stają się, i determinują jej znaczenie wynikające z przepisów prawa:

 • zawarte na formularzu dane przekazane USŁUGODAWCY za pomocą SKLEPU,
 • dalsze odpowiednio zastrzeżone indywidualne informacje dotyczące wybranego przez UŻYTKOWNIKA towaru lub usługi, przedstawione uprzednio UŻYTKOWNIKOWI w ramach prezentacji tego towaru lub usługi w SKLEPIE, a ponadto
 • postanowienia niniejszego REGULAMINU.

W przypadku, w którym odpowiednio zastrzeżone indywidualne informacje dotyczące wybranego przez UŻYTKOWNIKA towaru lub usługi, przedstawione uprzednio UŻYTKOWNIKOWI w ramach prezentacji tego towaru lub usługi w SKLEPIE miałyby odbiegać od postanowień niniejszego REGULAMINU, informacje te będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego REGULAMINU, a tym samym rozstrzygające znaczenie dla jednoznacznego ustalenia treści oferty.

iii. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY

Informacja zwrotna:

UŻYTKOWNIK akceptując REGULAMIN wyraża zgodę na skierowanie do niego przez USŁUGODAWCĘ na udostępniony USŁUGODAWCY adres elektroniczny informacji o składaniu przez UŻYTKOWNIKA oferty oraz jej podsumowania.

Informacja ta może przy tym zawierać wystosowane przez USŁUGODAWCĘ potwierdzenie złożenia oferty przez UŻYTKOWNIKA. Alternatywnie, z uwzględnieniem zasad i ustalonych zwyczajów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w sieci Internet, informacja ta może zawierać żądanie zwrotnego potwierdzenia przez UŻYTKOWNIKA, że ofertę taką USŁUGODAWCY złożył. Żądane potwierdzenie może wówczas nastąpić w szczególności poprzez aktywowanie przez UŻYTKOWNIKA funkcji wskazanej mu indywidualnie w skierowanej do niego informacji, jeśli funkcja taka została mu w ten sposób wskazana.

Brak automatycznego przyjęcia oferty:

O ile USŁUGODAWCA wyraźnie nie potwierdził przyjęcia oferty już bezpośrednio w skierowanej do UŻYTKOWNIKA informacji, to samo otrzymanie oferty UŻYTKOWNIKA nie jest równoznaczne z przyjęciem tej oferty przez USŁUGODAWCĘ, i nie stanowi potwierdzenia jej przyjęcia.

Sposób przyjęcia oferty i potwierdzenia jej przyjęcia przez USŁUGODAWCĘ w takich przypadkach został szczegółowo opisany w pkt. D.2.c poniżej.

c. PRZYJĘCIE OFERTY

 1. SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI I WERYFIKACJA OFERT
  USŁUGODAWCA dokłada starań, aby prezentacja w SKLEPIE w każdym czasie odzwierciedlała aktualne możliwości zawarcia umowy. USŁUGODAWCA niniejszym wyraźnie zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzenia dostępności towaru lub usługi po otrzymaniu oferty.

Mając na uwadze przeciwdziałanie nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa transakcji w SKLEPIE, USŁUGODAWCA niniejszym wyraźnie zastrzega sobie ponadto prawo do weryfikacji ofert i badania możliwości zawarcia UMOWY, w tym do dokonania ustaleń, czy ofertę składa uprawniony KLIENT zgodnie z pkt. A.2 powyżej, działając przez uprawnionego UŻYTKOWNIKA zgodnie z pkt. A.11 powyżej, oraz do odmowy przyjmowania ofert niepotwierdzonych, jeśli potwierdzenia takiego żądano, także zgodnie z pkt. D.2.b.iv powyżej.

ii. PRZYJĘCIE OFERTY
Z tego względu UMOWA nie zostaje zawarta z samą chwilą potwierdzenia złożenia oferty. UMOWA zostaje zawarta dopiero z chwilą przyjęcia tej oferty przez USŁUGODAWCĘ, co może nastąpić m.in. poprzez wysłanie do KLIENTA dokumentu ,,POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA”.
Przyjęcie oferty przez USŁUGODAWCĘ może nastąpić w ciągu 5 DNI ROBOCZYCH od jej otrzymania. Poprzez przyjęcie oferty przez USŁUGODAWCĘ zostaje zawarta UMOWA.
Przez ten czas UŻYTKOWNIK pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą. Po upływie tego terminu UŻYTKOWNIK nie jest już nią związany.

iii. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA OFERTY
W razie przyjęcia oferty przez USŁUGODAWCĘ, USŁUGODAWCA niezwłocznie kieruje do KLIENTA potwierdzenie przyjęcia oferty przez USŁUGODAWCĘ wraz z podsumowaniem. Potwierdzenie to kierowane jest na adres elektroniczny KLIENTA udostępniony USŁUGODAWCY.

Potwierdzenie przyjęcia oferty przez USŁUGODAWCĘ może także nastąpić bezpośrednio poprzez przystąpienie do wykonania UMOWY (np. poprzez natychmiastową realizację, wystawienie dokumentu sprzedaży i potwierdzenie wysyłki towaru).

Po potwierdzeniu przyjęcia oferty przez USŁUGODAWCĘ, KLIENT nie ma możliwości rezygnacji z transakcji na żadnym etapie jej realizacji, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w REGULAMINIE.

iv. BRAK ZAWARCIA UMOWY
W razie stwierdzenia braku zawarcia UMOWY, w tym w razie nieprzyjęcia oferty przez USŁUGODAWCĘ, USŁUGODAWCA niezwłocznie kieruje do UŻYTKOWNIKA na udostępniony USŁUGODAWCY adres elektroniczny informację o takiej okoliczności.

W razie stwierdzenia braku zawarcia UMOWY, w tym w razie nieprzyjęcia oferty przez USŁUGODAWCĘ, USŁUGODAWCA niezwłocznie zwraca świadczenia dokonane przez UŻYTKOWNIKA na poczet zawarcia UMOWY. USŁUGODAWCA zastrzega sobie jednak przy tym możliwość korzystania z uprawnień przysługujących mu wobec UŻYTKOWNIKA na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, takich jak potrącenie czy prawo zatrzymania.

W braku odmiennych ustaleń z UŻYTKOWNIKIEM, a także z zastrzeżeniem odmiennych warunków i sposobów korzystania z usług podmiotów trzecich, którymi UŻYTKOWNIK mógł posłużyć się do świadczeń na poczet zawarcia UMOWY, świadczenia pieniężne zwracane są wówczas niezwłocznie w sposób, w który zostały pierwotnie przez UŻYTKOWNIKA dokonane.

Natomiast w razie gdyby do zwrotu takich świadczeń wobec UŻYTKOWNIKA w miejsce bezpośrednio USŁUGODAWCY obowiązane były podmioty trzecie (np. w ramach świadczonych przez takie podmioty usług przetwarzania płatności), USŁUGODAWCA na żądanie UŻYTKOWNIKA niezwłocznie przekazuje tym podmiotom niezbędne informacje bądź dokonuje innych czynności o podobnym charakterze w celu umożliwienia dokonania przez te podmioty zwrotu na rzecz UŻYTKOWNIKA. USŁUGODAWCA współdziała w tym względzie w niezbędnym zakresie z UŻYTKOWNIKIEM.

 1. UZGODNIENIA INDYWIDUALNE

a. Jako alternatywa i uzupełnienie sposobu prezentacji towarów i usług, opisanego w pkt. D1 powyżej, oraz ogólnego procesu składania zamówień, opisanego w pkt. D.2 powyżej, UŻYTKOWNIK może kierować bezpośrednio do USŁUGODAWCY zapytania dotyczące prezentowanych w SKLEPIE towarów lub usług oraz dotyczących ich warunków i parametrów. USŁUGODAWCA może w celu kierowania do niego zapytań udostępniać w ramach SKLEPU formularz kontaktowy.

b. Brak udzielenia przez USŁUGODAWCĘ niezwłocznej odpowiedzi na skierowane do niego zapytanie UŻYTKOWNIKA zawierające składaną USŁUGODAWCY ofertę nie stanowi przy tym przyjęcia takiej oferty. Wszelkie ustalenia dotyczące ceny, wysyłki, płatności i innych warunków winny być wówczas dokonywane w sposób wyraźny, w drodze indywidualnych uzgodnień na zasadach ogólnych.

4. FUNKCJA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

a. UŻYTKOWNIK na poszczególnych etapach zawierania UMOWY może zostać skierowany ze SKLEPU do systemów podmiotów trzecich. Możliwość ta zależy od dokonywanych przez UŻYTKOWNIKA wyborów i wprowadzanych przez UŻYTKOWNIKA danych oraz powiązań z tymi systemami przewidzianych w SKLEPIE, w zależności od wiadomych UŻYTKOWNIKOWI funkcjonalności SKLEPU.

Podmiotami takimi mogą być przykładowo dostawcy usług internetowej bramki płatniczej, usług pocztowych i przewozowych, usług zaufania i innych tego rodzaju usług istotnych dla zawieranych w sklepie UMÓW.

b. Wynik interakcji UŻYTKOWNIKA z takimi systemami i podmiotami może wpływać na przebieg procesu składania zamówień w SKLEPIE opisanego w punkcie D.2 powyżej, w tym warunkować dopuszczalność składania zamówień, potwierdzenie złożenia oferty albo jej przyjęcie w ramach SKLEPU na poszczególnych etapach zawierania UMOWY.

5. WYKONANIE UMOWY

 1. PŁATNOŚCI
  Warunki i sposoby dokonywania płatności na rzecz USŁUGODAWCY w ramach SKLEPU zostały opisane w odrębnym dokumencie, dostępnym pod adresem
  https://sklep.wobit.com.pl/platnosci/
 2. WYSYŁKA
  USŁUGODAWCA – w braku odmiennych informacji w ramach prezentacji określonego towaru w SKLEPIE – umożliwia wybór warunków i sposobów wysyłki opisanych w odrębnym dokumencie, dostępnym pod adresem
  https://sklep.wobit.com.pl/dostawa/

USŁUGODAWCA zastrzega, że – w braku odmiennych informacji w tym dokumencie bądź w ramach prezentacji określonego towaru w SKLEPIE – nie oferuje w ramach SKLEPU dostawy towarów do innych państw poza Polską. Wydanie towaru KLIENTOWI nieakceptującemu dostawy w Polsce następuje poprzez odbiór tego towaru przez KLIENTA od USŁUGODAWCY po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu terminu z USŁUGODAWCĄ. Inne sposoby i miejsca wydania towaru KLIENTOWI mogą nastąpić z inicjatywy KLIENTA i wymagają uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z USŁUGODAWCĄ.

E. USŁUGI

 1. KONTO
  1. USŁUGODAWCA w celu umożliwienia lub ułatwienia zawierania UMÓW w SKLEPIE może świadczyć na rzecz UŻYTKOWNIKA USŁUGĘ konta.
  2. W ramach USŁUGI konta UŻYTKOWNIK może w szczególności uzyskać dostęp do niektórych przechowywanych przez USŁUGODAWCĘ informacji o aktywności UŻYTKOWNIKA w SKLEPIE, takich jak np. informacje o historii i stanie realizacji przyporządkowanych do UŻYTKOWNIKA zamówień.
  3. Skorzystanie z USŁUGI konta przez UŻYTKOWNIKA jest dobrowolne i następuje nieodpłatnie. Po utworzeniu konta dalsze świadczenie UŻYTKOWNIKOWI tej USŁUGI również pozostaje nieodpłatne. Konto udostępniane jest bezterminowo. Konto może jednak w każdym czasie zostać usunięte, co oznacza zaprzestanie dalszego świadczenia USŁUGI konta. Konto może zostać usunięte także na żądanie UŻYTKOWNIKA.
  4. Skorzystanie przez UŻYTKOWNIKA z USŁUGI konta nie wymaga przy tym zawarcia UMOWY w procesie składania zamówień w SKLEPIE opisanym w punkcie D.2 powyżej. Możliwość korzystania z USŁUGI konta UŻYTKOWNIK uzyskuje na uproszczonych zasadach: poprzez wprowadzenie i zatwierdzenie przez UŻYTKOWNIKA niezbędnych danych (które mogą stanowić dane osobowe dotyczące UŻYTKOWNIKA), z wykorzystaniem udostępnianego w SKLEPIE formularza rejestracyjnego. Formularzem rejestracyjnym może być w szczególności formularz, o którym mowa w pkt. D.2.a.ii. Wprowadzając i zatwierdzając te dane UŻYTKOWNIK oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym, jak również że ich podanie, takie ich wykorzystanie oraz utworzenie konta zgodnie z najlepszą wiedzą UŻYTKOWNIKA nie narusza niniejszego REGULAMINU oraz praw osób trzecich.
  5. Utworzenie i korzystanie z konta wymaga posłużenia się przez UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIEM. USŁUGODAWCA dokłada starań w celu zapewnienia możliwości utworzenia i korzystania z konta za pomocą szerokiego zakresu urządzeń i aktualnych wersji standardowo używanego w nich oprogramowania – w szczególności powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych i klientów poczty elektronicznej w ich standardowych konfiguracjach. USŁUGODAWCA nie gwarantuje jednak możliwości poprawnego utworzenia i korzystania z USŁUGI konta za pomocą każdego URZĄDZENIA każdego UŻYTKOWNIKA.
  6. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania przez USŁUGODAWCĘ danych osobowych UŻYTKOWNIKA – w tym na potrzeby USŁUGI konta – zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 2. NEWSLETTER
  1. USŁUGODAWCA w celu prezentacji towarów i usług oraz ułatwienia kontaktu może świadczyć na rzecz UŻYTKOWNIKA USŁUGĘ newsletter.
  2. USŁUGA newsletter polega na zamówieniu przez UŻYTKOWNIKA od USŁUGODAWCY informacji, w tym informacji handlowej dotyczącej USŁUGODAWCY i SKLEPU, która może stanowić marketing bezpośredni. Informacja ta przesyłana będzie na udostępniony w tym celu przez UŻYTKOWNIKA adres elektroniczny w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją w zwykłym toku czynności (np. bezpośrednio w treści wiadomości, w tym z wykorzystaniem łącz do dalszych zasobów w systemach w sieci Internet, bądź przy użyciu załączników w powszechnie stosowanych formatach zapisu danych, takich jak pliki PDF), według uznania USŁUGODAWCY.
  3. Udostępniając ten adres UŻYTKOWNIK wyraźnie potwierdza przy tym zamówienie tych informacji i wyraża zgodę na używanie dla celów tak zakreślonego marketingu bezpośredniego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Wyraźne zamówienie tej informacji i wyrażenie takiej zgody na takie użycie tych urządzeń może przy tym stanowić wynikającą z przepisów powszechnie obowiązującego prawa na gruncie telekomunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przesłankę, bez spełnienia której USŁUGA newsletter może nie móc być przez USŁUGODAWCĘ na rzecz UŻYTKOWNIKA świadczona.
  4. Zamówienie USŁUGI newsletter jest dobrowolne i następuje nieodpłatnie. Po zamówieniu USŁUGI newsletter jej dalsze świadczenie na rzecz UŻYTKOWNIKA również pozostaje nieodpłatne. Świadczenie USŁUGI newsletter następuje bezterminowo i może w każdym czasie zostać zakończone, w tym na żądanie UŻYTKOWNIKA – co oznacza zaprzestanie dalszego świadczenia USŁUGI newsletter.
  5. Skorzystanie przez UŻYTKOWNIKA z USŁUGI newsletter nie wymaga przy tym zawarcia UMOWY w procesie składania zamówień w SKLEPIE opisanym w punkcie D.2 powyżej. Możliwość zamówienia USŁUGI newsletter UŻYTKOWNIK uzyskuje na uproszczonych zasadach: poprzez udostępnienie USŁUGODAWCY w tym celu identyfikującego UŻYTKOWNIKA adresu elektronicznego, z wykorzystaniem udostępnianego w SKLEPIE formularza rejestracyjnego. Formularzem rejestracyjnym może być w szczególności formularz, o którym mowa w pkt. D.2.a.ii. Udostępniając w ten sposób ten adres UŻYTKOWNIK oświadcza, że jest on uprawnionym dysponentem tego adresu do celów USŁUGI newsletter, oraz że jego podanie, takie jego wykorzystanie oraz zapis na USŁUGĘ newsletter zgodnie z najlepszą wiedzą UŻYTKOWNIKA nie narusza niniejszego REGULAMINU oraz praw osób trzecich.
  6. Zamówienie USŁUGI newsletter i odbiór zamówionej w jej ramach informacji wymaga posłużenia się przez UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIEM. USŁUGODAWCA dokłada starań w celu zapewnienia możliwości zamówienia i odbioru informacji za pomocą szerokiego zakresu urządzeń i aktualnych wersji standardowo używanego w nich oprogramowania – w szczególności powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych i klientów poczty e-mail w ich standardowych konfiguracjach. USŁUGODAWCA nie gwarantuje jednak możliwości poprawnego korzystania z USŁUGI newsletter za pomocą każdego URZĄDZENIA każdego UŻYTKOWNIKA.
  7. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania przez USŁUGODAWCĘ danych osobowych UŻYTKOWNIKA – w tym na potrzeby USŁUGI newsletter – zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 3. DALSZE USŁUGI
  USŁUGODAWCA może prezentować w SKLEPIE dalsze USŁUGI. Rodzaj i zakres takich USŁUG może wówczas zostać uszczegółowiony w indywidualnych informacjach przedstawianych UŻYTKOWNIKOWI w ramach prezentacji takich USŁUG w SKLEPIE. USŁUGODAWCA może przy tym uzależnić świadczenie takiej USŁUGI na rzecz UŻYTKOWNIKA od zawarcia UMOWY w procesie składania zamówień w SKLEPIE opisanym w punkcie D.2 powyżej, bądź w inny odpowiedni dla takiej USŁUGI sposób. Dotyczy to szczególnie USŁUG o charakterze odpłatnym.
 1. OGÓLNE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USŁUG

a. Korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z URZĄDZENIA spełniającego wymogi określone w pkt. A.8 powyżej, oraz ewentualne dalsze wymogi wskazane dla danej USŁUGI, stanowi wymóg techniczny niezbędny do współpracy z SERWISEM i SKLEPEM. USŁUGODAWCA dokłada starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z USŁUG za pomocą szerokiego zakresu urządzeń i aktualnych wersji standardowo używanego w nich oprogramowania – w szczególności powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych i klientów poczty e-mail w ich standardowych konfiguracjach. USŁUGODAWCA nie gwarantuje jednak możliwości poprawnego korzystania z każdej z USŁUG za pomocą każdego URZĄDZENIA każdego UŻYTKOWNIKA.

b. USŁUGODAWCA informuje, że korzystanie z USŁUG odbywa się z wykorzystaniem sieci Internet i jako takie może wiązać się z typowymi dla tego otoczenia szczególnymi zagrożeniami. Jest to w szczególności ryzyko utraty bądź nieuprawnionego ujawienia bądź innego wykorzystania istotnych dla UŻYTKOWNIKA danych. Z tego względu USŁUGODAWCA wskazuje, że niezbędne jest stosowanie się przez UŻYTKOWNIKA do dobrych praktyk korzystania z sieci Internet, w szczególności:

 • potwierdzenie, czy strona internetowa odwiedzana w celu skorzystania ze SKLEPU to w istocie SERWIS – np. poprzez sprawdzenie z użyciem stosownego oprogramowania (przeglądarki internetowej) poprawności adresu https://sklep.wobit.com.pl, oraz sprawdzenie zabezpieczeń i certyfikatów SERWISU, szczególnie w razie korzystania z odsyłaczy zamieszczonych na innych stronach internetowych bądź w wiadomościach otrzymanych przez UŻYTKOWNIKA na adres elektroniczny,
 • szczególną dbałość przy wprowadzaniu danych do dostępnych w SKLEPIE formularzy,
 • weryfikację ewentualnych wątpliwości bezpośrednio z USŁUGODAWCĄ z wykorzystaniem bezpośrednich form kontaktu podanych w pkt. G poniżej.

c. USŁUGODAWCA zakazuje UŻYTKOWNIKOWI dostarczania w ramach SERWISU, SKLEPU i USŁUG treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych nieprawidłowych, w tym w nieuprawniony sposób odnoszących się do innych osób niż KLIENT i UŻYTKOWNIK, a także treści będących przedmiotem wyłącznych praw innych osób bądź stanowiących innego rodzaju prawnie chronione dobra i interesy tych osób, do których wykorzystania UŻYTKOWNIK i USŁUGODAWCA nie są uprawnieni.

d. UŻYTKOWNIK obowiązany jest ponadto powstrzymać się od jakichkolwiek zachowań, które mogą utrudnić, zakłócić lub uniemożliwić funkcjonowanie SERWISU, SKLEPU lub USŁUG bądź spowodować, że korzystanie z nich miałoby stać się uciążliwe dla innych UŻYTKOWNIKÓW oraz USŁUGODAWCY. UŻYTKOWNIK obowiązany jest ponadto korzystać z SERWISU, SKLEPU i USŁUG wyłącznie w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego (w tym z netykietą, dalszymi ustalonymi zasadami i innymi dobrymi obyczajami obowiązującymi w sieci Internet), nie naruszając wyłącznych praw innych osób bądź innego rodzaju prawnie chronionych dóbr i interesów tych osób, w tym praw i uzasadnionych interesów USŁUGODAWCY.

e. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do przejściowego ograniczenia dostępności SERWISU, SKLEPU lub USŁUGI w sieci Internet. Ograniczenie takie może nastąpić w szczególności ze względu na dla niezbędne lub nieuniknione w obszarze działalności USŁUGODAWCY prace modernizacyjne lub konserwacyjne bądź inne tego rodzaju ograniczenia techniczne.

5. ROZWIĄZANIE UMÓW

 1. USŁUGODAWCA może w każdym czasie zakończyć świadczenie USŁUGI za powołaniem się na ważną przyczynę. O zakończeniu świadczenia USŁUGI USŁUGODAWCA informuje UŻYTKOWNIKA na posiadany przez siebie adres elektroniczny UŻYTKOWNIKA.
 2. O ile w UMOWIE o świadczenie danej USŁUGI nie postanowiono odmiennie, UMOWA o świadczenie USŁUGI może zostać rozwiązana przez którąkolwiek z jej stron w dowolnym czasie, a minimalnego czasu związania UMOWĄ nie przewiduje się. Uprawnienie to nie uchybia przy tym prawu odstąpienia od umowy, i nie wyłącza możliwości wykonania tego prawa.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu UMOWY może zostać przesłane USŁUGODAWCY w formie pisemnej bądź na adres elektroniczny, odpowiednio na adres korespondencyjny bądź na adres elektroniczny podane w pkt. G poniżej.
 4. USŁUGODAWCA ma prawo rozwiązać UMOWĘ o świadczenie USŁUGI w trybie natychmiastowym:
 • w razie powzięcia wiarygodnych informacji, że udostępniony mu adres elektroniczny UŻYTKOWNIKA lub KLIENTA jest nieprawidłowy, w tym w nieuprawniony sposób odnoszący się do osób innych niż KLIENT i UŻYTKOWNIK, względnie wiarygodnych informacji, że posługiwanie się tym adresem w inny sposób naruszałoby przepisy prawa, zasady współżycia społecznego (w tym netykiety, dalszych ustalonych zasad i innych dobrych obyczajów obowiązujących w sieci Internet) lub wyłączne prawa innych osób bądź innego rodzaju prawnie chronione dobra i interesy tych osób, w tym prawa i uzasadnione interesy USŁUGODAWCY,
 • w razie stwierdzenia niedostępności adresu elektronicznego udostępnionego przez UŻYTKOWNIKA na potrzeby USŁUGI (w tym w razie usunięcia tego adresu bądź wynikającego z innych przyczyn braku dalszych możliwości doręczenia wiadomości z użyciem tego adresu),
 • w razie korzystania z USŁUG przez UŻYTKOWNIKA lub KLIENTA niezgodnie z przeznaczeniem tych USŁUG,
 • w razie dopuszczenia się przez UŻYTKOWNIKA lub KLIENTA innych istotnych dla świadczenia USŁUG naruszeń przepisów prawa i postanowień REGULAMINU.

O rozwiązaniu UMOWY o świadczenie USŁUGI USŁUGODAWCA poinformuje UŻYTKOWNIKA i KLIENTA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 24 godzin, jeśli istnieje taka techniczna możliwość.

e. W przypadku rozwiązania UMOWY o odpłatne świadczenie USŁUGI, w tym w razie zakończenia świadczenia takiej usługi przez USŁUGODAWCĘ, ewentualny zwrot otrzymanego przez USŁUGODAWCĘ wynagrodzenia za świadczenia niespełnione w części lub w całości przysługuje na zasadach ogólnych i realizowany jest niezwłocznie.

 

F. REKLAMACJE, WADY, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA, ODSTĄPIENIA I ZWROTY

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo złożenia USŁUGODAWCY reklamacji.
  2. Reklamacje należy składać na dane kontaktowe podane w pkt. G poniżej.
  3. Reklamacja powinna pozwolić USŁUGODAWCY zidentyfikować składającego ją UŻYTKOWNIKA i KLIENTA oraz dokonać weryfikacji zgłaszanych przez UŻYTKOWNIKA zastrzeżeń. Reklamacja winna zawierać co najmniej:
 • oznaczenie UŻYTKOWNIKA (imię i nazwisko oraz udostępniony adres elektroniczny UŻYTKOWNIKA) i KLIENTA,
 • przedmiot reklamacji,
 • dowód zakupu,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą mogły zostać przez USŁUGODAWCĘ rozpatrzone.

d. USŁUGODAWCA rozpatruje reklamację i zawiadamia UŻYTKOWNIKA na udostępniony USŁUGODAWCY adres elektroniczny UŻYTKOWNIKA o wyniku jej rozpatrzenia.

e. Szczegółowe zasady dokonywania i rozpatrywania reklamacji w zakresie nie określonym w REGULAMINIE określone są wiążąco w odrębnym dokumencie – „Regulaminie Reklamacji”, udostępnianym w zasobach SERWISU.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Wykonując UMOWĘ USŁUGODAWCA dokłada staranności, żeby spełnić swój obowiązek dostarczenia na rzecz KLIENTA przedmiotu UMOWY bez wad i zapewnić należytą jakość świadczenia.
 2. USŁUGODAWCA wyraźnie wyłącza jednak całkowicie, w pełnym zakresie dopuszczalnym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec KLIENTA będącego przedsiębiorcą. Żądania tego rodzaju podnoszone wobec niego przez KLIENTÓW, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w braku odrębnego indywidualnego uzgodnienia USŁUGODAWCA rozpatruje na zasadzie dobrej woli i indywidualnego uznania, zgodnie z wymogami zasad współżycia społecznego i obowiązującego zwyczaju kupieckiego, bez uznania roszczenia.
 3. Natomiast wobec pozostałych KLIENTÓW USŁUGODAWCA z tytułu rękojmi odpowiada na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak przedmiotem UMOWY jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność USŁUGODAWCY z tego tytułu zostaje wówczas ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy KLIENTOWI.

3. GWARANCJE I USŁUGI POSPRZEDAŻOWE

 1. USŁUGODAWCA udziela gwarancji jakości na okres 12 miesięcy. Gwarancja zostaje udzielona na zasadach określonych w wystawionym dla danej UMOWY dokumencie gwarancyjnym. W pozostałym zakresie, względem gwarancji zastosowanie znajduje dokument – „Regulamin Reklamacji”, udostępniany w zasobach SERWISU.
 2. Gwarancja zostaje udzielna wyłącznie KLIENTOWI. KLIENT nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej zgody USŁUGODAWCY wyrażonej, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Dodatkowych gwarancji udziela się wyłącznie, jeśli odpowiednie oświadczenia gwarancyjne zostały dla danej UMOWY wyraźnie zastrzeżone.
 4. Dodatkowe usługi posprzedażowe świadczone są wyłącznie, jeśli zostało to wyraźnie zastrzeżone dla danej UMOWY.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W stosunku do niektórych umów zawieranych na odległość określonym grupom osób przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Typowo są to konsumenci.

Zawierania na odległość w ramach SKLEPU UMÓW z konsumentami nie przewiduje się. Natomiast w stosunku do każdej z UMÓW, która zawierana jest na odległość w ramach SKLEPU, KLIENTOWI będącemu osobą fizyczną zawierającą UMOWĘ bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej UMOWY wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

Prawo to podlega warunkom wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. USŁUGODAWCA przekazuje podstawowe informacje o tym prawie, zgodnie z następującym pouczeniem:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą):od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
 • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (dane kontaktowe: P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy, wobit@wobit.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy, że odbierzemy rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową, a zaproponowaliśmy, że odbierzemy rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, odbierzemy rzecz.

Jeżeli natomiast otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową, a nie zaproponowaliśmy, że odbierzemy rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wówczas odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Jeżeli nie zaoferowaliśmy, że ponosimy koszt zwrotu rzeczy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, szacunkowa wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu, które będą Państwo musieli ponieść, powinna odpowiadać kwocie kosztu jej do Państwa dostawy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. WYJĄTKI – WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od UMOWY, o którym mowa w pkt. F.4 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do UMOWY:

 1. o świadczenie usług, jeżeli USŁUGODAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KLIENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez USŁUGODAWCĘ utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi USŁUGODAWCA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od UMOWY;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KLIENTA lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi USŁUGODAWCA nie ma kontroli;
 8. w której KLIENT wyraźnie żądał, aby USŁUGODAWCA do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli USŁUGODAWCA świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KLIENT żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KLIENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem UMOWY o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w UMOWIE oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KLIENTA przed upływem terminu do odstąpienia od UMOWY i po poinformowaniu go przez USŁUGODAWCĘ o utracie prawa odstąpienia od UMOWY.

6. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W stosunku do każdej z UMÓW, która będąc zawierana w ramach SKLEPU zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, dla wykonania przysługującego KLIENTOWI na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2020.287 z późn. zm.) prawa odstąpienia od umowy można skorzystać z następującego, nieobowiązkowego formularza:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

– umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– umowy dostawy następujących rzeczy(*)
– umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)
– umowy o świadczenie następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko odstępującego(-ych)
 • Adres odstępującego(-ych)
 • Podpis odstępującego(-ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. ZWROT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA

USŁUGODAWCA może umożliwiać KLIENTOWI, któremu nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od UMOWY, dokonanie zwrotu nieuszkodzonego towaru na zasadzie porozumienia. W braku zastrzeżeń odmiennych i odrębnych postanowień danej UMOWY umożliwienie KLIENTOWI, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawarcia porozumienia w przedmiocie zwrotu, następuje na zasadzie dobrej woli i indywidualnego uznania, zgodnie z wymogami zasad współżycia społecznego i obowiązującego zwyczaju kupieckiego, bez uznania roszczenia. W ramach tak zawieranego porozumienia USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo pobrania opłaty handlowej w wysokości 30% wartości netto zwracanego przedmiotu UMOWY.

G. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

UŻYTKOWNIKOM i KLIENTOM udostępnia się następujące formy kontaktu, umożliwiające składanie USŁUGODAWCY wszelkiego rodzaju oświadczeń oraz żądań:

 • Pocztą: P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy
 • Elektronicznie: wobit@wobit.com.pl

H. SIŁA WYŻSZA

 1. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z REGULAMINU lub UMOWY (w tym m.in. za opóźnienia w dostawie), spowodowane siłą wyższą, a w szczególności okolicznościami mającymi pośredni lub bezpośredni związek z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego (tj. stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego), katastrofami przyrodniczymi oraz nadzwyczajnymi zaburzeniami życia zbiorowego (w tym m.in. wojną, konfliktami zbrojnymi, rozruchami, strajkami, zarządzeniami władz państwowych).
 2. Za siłę wyższą uznaje się niewywołane działaniem Stron przeszkody w tym między innymi: zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zakładu/zakładów produkujących sprzęt lub jego części, zachorowanie lub przebywanie na kwarantannie pracowników niezbędnych do wykonania czynności wynikających z REGULAMINU lub UMOWY, brak możliwości wstępu na teren miejsca dostarczenia sprzętu, brak możliwości odbioru sprzętu od producenta, zawieszenie lub znaczne ograniczenie przekraczania granic państwa/państw (wpływające na możliwość wykonania lub należytego wykonania zobowiązań wynikających z REGULAMINU lub UMOWY), a także inne okoliczności spowodowane wprowadzeniem lub trwaniem na terenie Polski (lub innych krajów z łańcucha produkcji lub dostawy sprzętu) stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego (tj. stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego) oraz innych stanów lub przeszkód w wykonaniu REGULAMINU lub UMOWY związanych z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), konfliktów zbrojnych, wojny.
 3. W przypadku gdy USŁUGODAWCA napotka się z przeszkodą spowodowaną siłą wyższą (mającą wpływ na wykonanie REGULAMINU lub UMOWY) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przeszkodzie, poinformuje o niej KLIENTA.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkody spowodowanej siłą wyższa, USŁUGODAWCA ma prawo do przesunięcia terminu realizacji zobowiązań wynikających z REGULAMINU lub UMOWY o czas jej trwania. W takim przypadku KLENTOWI nie przysługuje uprawnienie do naliczania kary/kar umownych.

 

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują udostępnianie dodatkowych instrumentów w zakresie pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumentom. Zawierania w ramach SKLEPU umów z konsumentami nie przewiduje się.
  2. Osoby powołujące się na status konsumenta chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących REGULAMINU, UMOWY oraz wszelkich innych stosunków prawnych pomiędzy KLIENTEM a USŁUGODAWCĄ w zakresie działalności USŁUGODAWCY w ramach SKLEPU mogą natomiast m. in. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie takiego sporu do polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika praw konsumentów bądź innej instytucji lub organizacji, do której zadań należy ochrona praw konsumentów.

Szczegółowe informacje osoby takie mogą uzyskać m. in. w serwisie internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np. pod adresami:

 • https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 • https://polubowne.uokik.gov.pl/

Osoby takie mogą również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

c. USŁUGODAWCA zastrzega, że w braku odrębnych zastrzeżeń nie wyraża z góry zgody do poddania się pozasądowym sposobom rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zgodę taką może natomiast wyrazić w drodze indywidualnych ustaleń – w formie np. wyraźnego zapisu na sąd polubowny.

2. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. REGULAMIN, UMOWY oraz wszelkie inne stosunki prawne pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM lub KLIENTEM a USŁUGODAWCĄ w zakresie działalności USŁUGODAWCY w ramach SKLEPU podlegają prawu polskiemu.
 2. Postanowienia REGULAMINU dotyczące UŻYTKOWNIKA odnoszą się odpowiednio do KLIENTA działającego przez UŻYTKOWNIKA.
 3. UŻYTKOWNIK/KLIENT nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej z USŁUGODAWCĄ umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej zgody USŁUGODAWCY wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 4. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM lub KLIENTEM a USŁUGODAWCĄ w zakresie działalności USŁUGODAWCY w ramach SKLEPU – w tym sporów co do treści, faktu i okoliczności zawarcia oraz wykonania UMOWY i obowiązywania REGULAMINU– kompetentny jest właściwy sąd powszechny w Polsce.
  Dla takich sporów pomiędzy USŁUGODAWCĄ a innymi przedsiębiorcami, w sprawach z zakresu obowiązywania REGULAMINU, sądem tym będzie sąd właściwości miejscowej USŁUGODAWCY.
 5. Powyższe zastrzeżenia nie wyłączają stosowania tych przepisów prawa obcego, które wymuszają swoje zastosowanie, oraz właściwości innego sądu, jeśli stosowania takich przepisów oraz właściwości takiego innego sądu nie można skutecznie wyłączyć zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce.